CS | EN

Duševní vlastnictví na MU

Ochrana duševního vlastnictví

V ekonomickém kontextu je snaha ochránit výsledky duševní práce přirozená. Tato ochrana se řídí právními předpisy ochrany duševního vlastnictví, přičemž právní prostředí je plně harmonizováno s právem Evropského společenství. Taková ochrana je žádoucí i ze strany MU, majitel ochranného dokumentu (např. patentu) má výlučné právo s předměty duševního vlastnictví nakládat - bez jeho souhlasu nesmí nikdo další na území, kde je ochrana platná, tyto předměty využívat, tj. vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit; to by umožňovalo toto duševní vlastnictví komerčně využít, a získat tak finanční prostředky. Počty patentů jsou také jedním z hledisek úspěšnosti vědeckých pracovišť. Předměty autorského práva (literární díla, software apod.) jsou chráněny automaticky dle autorského zákona.

CTT je pracoviště, které zajišťuje ochranu duševního vlastnictví na Masarykově univerzitě. Snažíme se, aby proces ochrany duševního vlastnictví začal v ideálním případě ještě před jeho vznikem. O metodice ochrany duševního vlastnictví informujme akademické i neakademické pracovníky, otázky duševního vlastnictví jsou řešeny ve smlouvách o řešení vědeckých projektů i ve smlouvách o komerčním výzkumu na zakázku. Vnitřní nakládání s již existujícím duševním vlastnictvím upravuje zvláštní směrnice rektora. CTT zajišťuje ochranu průmyslového vlastnictví formou registrace předmětů průmyslového vlastnictví u Úřadu průmyslového vlastnictví či u národních patentových úřadů v dalších zemích.  MU si je vědoma, že důsledná ochrana duševního vlastnictví je  podmínkou pro další rozvíjení nových poznatků a to jak v dalším výzkumu, tak i vývojem jejich praktických aplikací.

Nakládání s duševním vlastnictvím na Masarykově univerzitě

Nakládání s duševním vlastnictvím na MU upravuje Směrnice rektora č. 10/2013 Duševní vlastnictví na Masarykově univerzitě, která doplňuje nebo konkretizuje postupy původců jednotlivých typů předmětů průmyslového vlastnictví a MU za předpokladu, že tyto předměty průmyslového vlastnictví vznikly při plnění úkolů plynoucích z pracovního poměru nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu původců k MU. Směrnice rovněž doplňuje nebo konkretizuje postup autorů děl a MU za předpokladu, že autor vytvořil dílo ke splnění úkolů plynoucích z pracovního poměru nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu, resp. ke splnění studijních povinností k MU. Směrnice definuje podíl původců řešení na příjmech z komerčního využití.

Správa duševního vlastnictví na MU spadá pod Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity.