CS | EN

Rozvoj komercializace výsledků VaV Masarykovy univerzity

Projekt rozvíjí existující celouniverzitní systém transferu technologií. S ohledem na aktuální potřeby Masarykovy univerzity zvyšuje efektivitu přenosu znalostí a výsledků VaV do praxe a posiluje spolupráci s aplikační sférou. Projekt rozvíjí transfer technologií "zezdola" při zohlednění vnitřního prostředí konkrétních fakult a oborových specifik. Projekt zlepšuje připravenost Masarykovy univerzity ke komercializaci a aplikačním spolupracím.

Projekt má tři související cíle:

  • rozvoj efektivity transferu technologií a znalostí
  • zvýšení produktivity v oblasti přenosu poznatků do praxe
  • budování a rozvoj dlouhodobých spoluprací Masarykovy univerzity s aplikačním sektorem (komerční i veřejné subjekty) včetně rozvoje regionální spolupráce.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000632

Program, výzva: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 2, výzva č. 02_16_014 pro Budování expertních kapacit - transfer technologií, v prioritní ose 2 OP

Celková výše dotace: 25,4 mil. Kč

Doba realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2021

Hlavní manažer projektu: RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.

 

Logolink _OPVVV