CS | EN

Spolupráce

Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity spolupracuje s obdobně zaměřenými pracovišti, institucemi, výzkumnými instituty a centry v České republice i zahraničí. Zde najdete přehled některých z nich (řazeno dle abecedy).

 

CEITEC

CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně. Institut vznikl ze společného projektu šesti nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí. více>>

 

Centrum inovací a transferu technologií – Česká zemědělská univerzita v Praze

Centrum nabízí komerčním firmám různé možnosti spolupráce s univerzitou. Cílem tohoto snažení je propojit správné lidi či výzkumné týmy z univerzity s jejich protějšky z průmyslu. Může jít o společné vědecko-výzkumné projekty, využívání nebo prodej patentů a licencí ČZU, nabídku měřících a testovacích přístrojů a laboratorních kapacit školy či zakládání společných spin-off firem. více>>

 

Centrum podpory inovací VŠB-TU Ostrava

CPI zapojuje univerzitu do realizace kvalitních vzdělávacích, vědeckých a výzkumných projektů. Vyhledává dotační příležitosti a podílí se na přípravě i samotné realizaci projektů. Podporuje komercializaci vybraného know-how své univerzity, a to zejména prostřednictvím uplatňování práv k duševnímu vlastnictví a podporou aktivit na poli inovačního podnikání. více>>

 

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze

CPPT je samostatný útvar Univerzity Karlovy, který vznikl díky stejnojmennému projektu financovanému ze Strukturálních fondů EU. Pracoviště slouží všem fakultám a součástem univerzity a funguje především jako poradenský útvar, metodologické centrum, centrum vzdělávání, nositel domácích i mezinárodních spoluprací a "spiritus movens" dalšího rozvoje inovačních aktivit. více>>

 

Centrum transferu biomedicínských technologií

CTBT poskytuje specifické služby Fakultní nemocnici Hradec Králové a dalším spolupracujícím subjektům. Podporuje vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost, pečuje o ochranu souvisejícího vznikajícího duševního vlastnictví, usiluje o komercializaci výsledků uvedené činnosti. Dále provádí koordinační činnost v oblasti metodické, vzdělávací a výzkumné, zejména ohledně koordinace přenosu výsledků výzkumu do praxe. více>>

 

Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice 

Pracoviště je můstkem zkracujícím cestu vědeckých poznatků do praxe a otevřenou branou zvoucí firmy ke spolupráci s univerzitou. Zajišťuje členům univerzity právní, finanční a komerční podporu při licenčních jednáních, při ochraně duševního vlastnictví, smluvních dohodách a zakládání spin-off. více>>

 

Centrum transferu technologií MENDELU

Specializované celoškolské pracoviště se stará o ochranu duševního vlastnictví, o analýzu, rozvoj a využití komerčního potenciálu duševního vlastnictví univerzity. Zabezpečuje profesionální obchodní a partnerskou komunikaci univerzity s představiteli průmyslu. Hlavním cílem centra je zintenzivnit a rozšířit spolupráci s firmami, které mají zájem využít speciálního vybavení nebo vědeckých výsledků univerzity. více>>

 

Centrum transferu technologií – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

UTB ve Zlíně založila v roce 2008 Centrum transferu technologií, které poskytuje podporu a provádí činnosti zejména v oblasti uplatnění, ochrany a udržování práv k duševnímu vlastnictví, tj. průmyslově právní ochrany výsledků výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti UTB ve Zlíně a jejich komercionalizace (přenosu do praxe). více>>

 

Centrum transferu technologií – Vysoké učení technické v Brně

Funguje jako prostředník mezi akademickou obcí a aplikační sférou, mezi vědcem a podnikem. Za dobu své existence již útvar zajistil právní ochranu desítkám vynálezů zaměstnanců VUT v Brně a navázal úspěšnou spolupráci s mnoha tuzemskými a mezinárodními podniky. Šíří mezi vědci osvětu v oblasti ochrany duševního vlastnictví a nabízí poradenství při využití technologií pro jednotlivé firmy. více>>

 

IC2 Institute – University of Texas

Tradice mezioborového pracoviště University of Texas v Austinu sahá až do roku 1977. Profiluje se jako výzkumné a vzdělávací středisko v oblasti ekonomických věd, specializované na komunikaci mezi výzkumnými organizacemi s veřejným financováním a komerčním sektorem. Vychází z myšlenky, že technologické inovace mohou podpořit regionální hospodářský rozvoj prostřednictvím spolupráce mezi univerzitami, vládou a soukromým sektorem. více>>

 

Jihočeské Univerzitní a Akademické centrum transferu technologií 

JCTT je tvořeno dvěma samostatnými kancelářemi – jedna je součástí rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, druhá vznikla jako součást Biologického centra AV ČR. Posláním centra je pomoci překlenout propast mezi vědeckými laboratořemi a komerční sférou, aby i široká veřejnost mohla těžit z práce výzkumných pracovníků univerzity a Biologického centra AV ČR. více>>

 

Jihomoravské inovační centrum

JIC vzniklo v Brně v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Pomáhá zejména inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným pracovníkům a vynálezcům. Podporuje spolupráci mezi průmyslem, výzkumnými pracovišti a veřejnou správou, vytváří prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě. více>>

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Logo -spMasarykova univerzita se v červenci 2015 oficiálně stala členem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Je tak součástí nejsilnějšího zaměstnavatelského svazu v České republice, který reprezentuje rozhodující část tuzemských firem z daných oborů. Díky členství bude mít MU možnost se zapojovat do aktivit Svazu při spolupráci s firmami a posilovat své vztahy s komerčním sektorem. Kontaktním místem SP ČR na univerzitě je Centrum pro transfer technologií. více>>

 

Vědavýzkum.cz

Vedavyzkum_logoVědavýzkum.cz je informační portál, jehož cílem je uveřejňovat relevantní, přehledné a aktuální informace o výzkumu, vývoji, inovacích a navazujících oblastech jako jsou ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a znalostí, komercializace, spolupráce s aplikační sférou a další. Provozovatelem portálu je neziskový think tank Tertiary Education & Research Institute (TERI). Informacemi na web přispívá i CTT Masarykovy univerzity. více>>

 

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

VTP UP poskytuje pronájem kanceláří a výrobních prostor, poradenské služby a využití přístrojů a know-how Univerzity Palackého za výhodných podmínek. Pomáhá začínajícím podnikatelům s rozjezdem firmy s ojedinělými nápady a zaměřením. VTP UP je mostem mezi vědeckým a podnikatelským světem už od roku 2000 a usiluje o vytváření příznivých podmínek pro podnikání v Olomouci. více>>