Inhibitory pro léčbu leukemií, lymfomů a solidních nádorů

Oblast: Molekulární medicína | Nová léčiva

Popis

Předmětem předkládaného vynálezu jsou inhibitory kasein kinázy 1 (CK1) pro léčbu leukemií, lymfomů a solidních nádorů. S hlavním zaměřením na B-buněčnou chronickou lymfocytární leukemii (CLL) vynález představuje nové heterocyklické sloučeniny pro použití při léčbě CLL i jiných typů rakoviny.

CLL je nevyléčitelné, klinicky velmi heterogenní onemocnění, které se vyznačuje hromaděním nefunkčních nádorových monoklonálních B‑lymfocytů v krvi a jejich migrací do lymfatických uzlin, jater, sleziny a kostní dřeně, s čímž jsou spojené další komplikace v podobě zvětšení orgánů, snížené funkce imunitního systému, anémie a další. Agrese nemoci pak závisí na interakci těchto nefunkčních buněk se svým bezprostředním okolím (mikroprostředím). Tato interakce vede k nekontrolovatelnému dělení nádorových buněk. Inhibitory CK1 jsou schopny účinně zabránit migraci leukemických buněk do lymfatických orgánů, tím zamezit jejich interakci v mikroprostředí těchto orgánů, které je aktivuje, a zabránit tak narušení funkčnosti těchto orgánů a rozvoji CLL. Pacienti jsou v současnosti pravidelně sledováni a léčba je zahájena pouze při významném vývoji klinických příznaků. Standardní léčba je kombinací chemoterapie a imunoterapie a v poslední době i nových inhibitorů zaměřených na signalizaci B-buněk (BCR) nebo na prokázání antiapoptotického B-buněčného lymfomu 2 (BCL2).

Léky používané při léčbě CLL jsou také běžně používány v případě jiných typů leukemií a lymfomů, na základě podobných mechanismů patogeneze onemocnění a narušených signálních drah. Cílení na interakce v mikroprostředí, buněčnou adhezi a buněčné migrační mechanismy lze úspěšně aplikovat také u jiných typů nádorových onemocnění, jako jsou solidní nádory, jejichž progrese a šíření často závisí na stejných obecných mechanismech a aktivitě buněčné signální dráhy (akutní lymfocytární leukémie, chronická myeloidní leukémie, akutní myeloidní leukémie, Burkittův lymfom, lymfom z plášťových buněk, folikulární lymfom, difúzní velký B-buněčný lymfom, rakovina prsu, melanom, rakovina prostaty, rakovina pankreatu, rakovina vaječníků, hepatocelulární karcinom a další malignity řízené CK1, Alzheimerova nemoc a poruchy spánku).

Komerční využití

Nové inhibitory CK1 kináz vykazují vysokou aktivitu proti primárním cílům a výjimečnou selektivitu in vitro. Jsou perorálně biologicky dostupné a v terapeutických dávkách jsou dobře snášeny v myším modelu in vivo.

Primárním zaměřením výzkumu je CLL a lymfomy. Role CK1 kinázy v CLL patogenezi byla již dříve prokázána naší výzkumnou skupinou. Tento vynález má však obrovský potenciál při léčbě jiných malignit způsobených CK1, jako jsou solidní nádory (například rakovina prsu, melanom, rakovina prostaty, rakovina pankreatu, rakovina vaječníků, hepatocelulární karcinom), Alzheimerova nemoc a poruchy spánku.

Selektivní inhibitory zaměřené na CK1 kinázy nejsou v současné době k dispozici pro klinické použití. Inhibice signalizace pomocí CK1 je novým přístupem k léčbě leukemie a lymfomů.

Status IP ochrany

Podaná mezinárodní patentová přihláška (PCT)

Máte o tuto technologii zájem? Kontaktujte nás!


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info