Duševní vlastnictví na MU

Slovníček pojmů

Autor

Fyzická osoba, která dílo vytvořila. V případě díla souborného jako celku i fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala.


Autorské dílo

Dílo literární, jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické (a to trvale nebo dočasně), bez ohledu na rozsah, účel nebo význam. Autorskými díly jsou např. díla slovesná, hudební, dramatická a hudebně dramatická, choreografická a pantomimická, fotografická, audiovizuální, výtvarná, architektonická, díla užitého umění a kartografická, ale také počítačový program, dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného (včetně překladu do dalšího jazyka), sborník či databáze.


Duševní vlastnictví (DV)

Jakýkoliv produkt nebo forma vyjádření vytvořená vlastním intelektem, která je nová a unikátní. Specifickým druhem je průmyslové vlastnictví, druhou skupinu tvoří právo autorské a práva příbuzná.


Know-how

Soubor poznatků, dovedností, zkušeností a zběhlostí výrobní, technické, provozní, obchodní, vědecké, výzkumné nebo jiné povahy, které nejsou všeobecně známé či dostupné. Dále jsou podstatné, popsatelné (existují v objektivně vnímatelné podobě) a komerčně využitelné.


Komerční využití DV (komercializace)

Finanční zhodnocení DV MU např. prostřednictvím prodeje licencí, podílu MU ve spin-off či formou služeb využívajících DV MU.


Licence

Právo užívat chráněné technologie nebo know-how. Díky nastavitelným podmínkám představuje flexibilní a hojně užívaný nástroj poskytnutí práv k DV. Mezi nejdůležitější parametry licenčních smluv patří exkluzivita, vymezení teritoria, způsob finančního vyrovnání (např. procenta z prodeje, fixní poplatky), doba trvání a možnosti uzavíraní sublicenčních smluv.


Nabyvatel

Subjekt (fyzická či právnická osoba), který získá právo k DV MU na základě smlouvy uzavřené s MU.


Náklady na komerční využití DV

Veškeré náklady spojené se zhodnocením tržního potenciálu DV (např. průzkum trhu, odměny externích odborníků), náklady spojené s ochranou DV (patentové poplatky, odměny patentových zástupců atd.), náklady spojené s prodejem licencí (např. právní služby) apod.


Obchodování s předměty DV

Zejména úplatné poskytování licencí k využívání DV MU. Nejde o případy příležitostného jednorázového prodeje.


Obchodní tajemství

Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.


Ochranná známka

Jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé a) odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a b) být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“) způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.

Patent

Forma ochrany vynálezu. Majitel patentu má výlučné právo chráněný vynález využívat, poskytovat souhlas k využívání jiným osobám (např. licencí) i převést patent na jinou osobu. Vynález, na nějž byl udělen patent, nesmí být bez souhlasu majitele vyráběn, nabízen k prodeji či využíván třetí osobou pro průmyslové/komerční účely.


Podnikový vynález

Vynález, který původce vytvořil při plnění úkolů plynoucích z pracovního poměru nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu k MU.


Průmyslové vlastnictví

Výsledky duševní činnosti, které jsou nové a průmyslově (hospodářsky) využitelné. Jde o vynálezy, technická řešení chráněná užitným vzorem, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, zlepšovací návrhy, odrůdy rostlin, biotechnologické vynálezy či ochranné známky.


Průmyslový vzor

Vzhled výrobku nebo jeho části spočívající ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného (případně jeho zdobení).


Původce

Jakákoliv fyzická osoba v pracovním poměru nebo jiném obdobném pracovněprávním vztahu k MU, která se podílela na vytvoření předmětu DV.


Spin-off (též spin-out)

Firma založená za účelem využití a rozvoje DV univerzity až do formy produktu nebo služby uplatnitelné na trhu. DV (většinou výsledek výzkumu) je firmě poskytnuto prostřednictvím licenční smlouvy či prodejem. MU může (ale nemusí) získat v spin-off majetkový podíl, společnost se naopak může s univerzitou dohodnout na využívání jejích laboratoří či poskytování služeb. Na činnosti firmy se obvykle podílejí i původci DV. Většinou jde o malé a střední firmy, které nedisponují dostatečnými prostředky pro realizaci vlastních investičních záměrů, proto nabízejí možnost vstupu investora.


Školní dílo

Autorské dílo, které student MU (nebo účastník celoživotního vzdělávání) vytvořil ke splnění studijních povinností.


Užitný vzor

Forma ochrany pro technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Představuje nižší úroveň ochrany než patent.


Vynález

Technické řešení, které je nové, je výsledkem vynálezecké činnosti, je průmyslově využitelné a chránitelné patentem nebo užitným vzorem. Za vynálezy se nepovažují objevy, vědecké teorie a matematické metody, estetické výtvory, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, počítačové programy či podávání informací. Patent nemůže být udělen na odrůdy rostlin a plemena zvířat, biologické způsoby pěstování rostlin a chovu zvířat, způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování, diagnostické metody používané na lidském či zvířecím těle a vynálezy, jejichž využití by se příčilo veřejnému pořádku či dobrým mravům.


Zaměstnanecké dílo

Individuální i kolektivní autorské dílo, které autor/autoři vytvořil/i z podnětu a pod vedením MU ke splnění povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k MU.


Zlepšovací návrh

Technické, výrobní nebo provozní zdokonalení (též řešení problémů bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí při práci), s nimiž má zlepšovatel právo nakládat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info