Porézní nanočástice pro cílenou distribuci látek

Oblast: Vývoj nových léčiv | Nanomateriály

Motivace/současný stav:

Nanostrukturní porézní systémy jsou žádanými materiály s širokým rozsahem průmyslových aplikací. Nové systémy, které by navíc vykazovali nízkou toxicitu jsou více žádoucími. Naší hlavní motivací při vývoji takových porézních nanomateriálů odvozených z udržitelných netoxických přírodních látek byl fakt, že existuje velké množství aktivních farmaceutických látek (API, z anglického active pharmaceutical ingredient), které vykazují slibné biologické účinky v (pre)klinických studiích, ale jejich šance na finální klinické použití jsou nízké, což nakonec způsobuje vysokou cenu léčiv. API, ale také schválená léčiva, obvykle selhávají kvůli nízké biologické dostupnosti, stabilitě, selektivitě a s tím souvisejícími škodlivými vedlejšími účinky. Tyto nevýhody mohou být omezeny nebo odstraněny využitím cílených netoxických nosičů léčiv. Mimo medicinální aplikace, tyto chirální metalo-organické materiály mohou najít využití v potravinářském průmyslu, zemědělství, kosmetice, katalýze, či separacích.

Popis technologie:

Existuje množství různých nosných systémů, např., liposomy, polymery, porézní silikáty, či porézní nanokrystaly metalo-organických sítí (MOFs, z anglického metalo-organic frameworks). Vedle MOFs se nedávno objevila nová skupina porézních metal-organických materiálů – infinite coordination polymers (ICPs). Oproti ostatním, ICP částice poskytují možnost úprav jejich složení, velikosti a tvaru, a do jisté míry mají také dynamický charakter umožňující jejich strukturní reorganizace v závislosti na změnách vnějších podmínek (rozpouštědlo, pH, teplota, tlak atd.).

Navrhli jsme a syntetizovali množství steroidních ligandů. Jednoduchá kombinace ligandů s vybranými esenciálními či méně toxickými kovy za specifických reakčních podmínek vedla k velkému množství různých, převážně sférických, ICP nanočástic. Velikost částic se pohybuje v rozsahu od 100 nm do 5 μm s malým velikostním rozptylem (s průměrnou velikostí mezi 500 nm až 1 μm) v závislosti na použité soli kovu a reakčních podmínkách. Částice jsou převážně mezoporézní se specifickou povrchovou plochou dosahující až 550 m2/g. Úroveň jejich toxicity byla stanovena jako nízká na lidských hepatocytech a enterocytech. V případě studií s fluorescenčním steroidním ligandem jsme byli schopni sledovat pomocí fluorescenční mikroskopie příjem a akumulaci ligandu v 3D sféroidech hepatocytů. Steroidní částice jsou stabilní ve vodném prostředí, avšak na základě jejich struktury očekáváme, že budou také jednoduše biodegradabilní. Biologické vlastnosti stavebních bloků také předurčují jejich schopnost aktivně a pasivně penetrovat skrze biologické membrány.

Výhody technologie:

Klíčovými výhodami steroidních ICPs v porovnání s jinými porézními nosnými systémy obecně jsou:

 • možnost úpravy složení, velikosti a tvaru částic, tedy i jejich fyzikálně-chemických vlastností
 • strukturní reorganizace vyvolaná změnami externích podmínek (rozpouštědlo, pH, teplota, tlak atd.)
 • možná kontrola pozvolného uvolňování adsorbovaných molekul na základě pomalé desorpce nebo dekompozice nosiče
 • nízká toxicita
 • biokompatibilita
 • možnost povrchových modifikací nesoucí další kontrolu stability, uvolnění molekul hostů, cílení atd.
 • nižší produkční cena

Aplikační oblast:

Steroidní ICPs vyvinuté na Masarykově univerzitě mohou najít mnohá uplatnění ve:

 • farmaceutickém průmyslu, např. jako bioaktivní cílené nosiče (např. jako komponenty dermálních farmakologických krémů a mastí, nebo pro cílení enterohepatální cirkulace), protizánětlivé a antimikrobiální činidla, antioxidanty, kontrastní činidla pro bio-zobrazování, adjuvanty vakcín atd. Jejich potenciál lze také vidět v podobě nosičů medicinálních potravinových doplňků, např. vitamín E, zinek, nebo látek pozitivně působících na játra – quercetine, hydroxytyrosol, resveratrol, či silibinin atd.
 • v potravinářském průmyslu, mohou působit jako antioxidanty, emulgátory, ochranné kapsle živin, různé typy nosičů, či antimikrobiální činidla
 • v zemědělství jako nosiče pesticidů a růstových hormonů
 • mohou být využity v regenerační a kondiciální kosmetice, např., jako ochranné kapsle a bioaktivní nosiče živin a vitamínů zajišťující jejich stabilitu a pomalé uvolňování, jako chytré náhražky mikroplastů, atd.
 • další aplikace mohou sahat do oblastí enantioselektivní katalýzy (nanoreaktory), adsorpčních a separačních médií chirálních látek, nebo pro uskladnění plynů

Komerční příležitost:

 • Hledáme partnera pro licencování technologie a její uplatnění v praxi.
 • Hledáme investičního partnera k dovyvinutí technologie a pro případné založení spin-off společnosti.

Ochrana duševního vlastnictví:

Patentová přihláška v přípravě

Máte o tuto technologii zájem? Kontaktujte nás!

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info